Časový rozvrh dne

Provoz školy je od 6.30 hod. –17.30hod.

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy .

6:30 – 8:45
8:45 – 9:30
9:30 – 11:15

Scházení dětí , spontánní hry , řízené aktivity Hygiena, přesnídávka
Pokračování volných her, řízených pohybových aktivit nebo programově řízených činností
Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11:15 – 12:15
12:15 – 14:00
14:00 – 14:45 14:45 – 17.30

Oběd, hygiena, , příprava na odpočinek Odpočinek-relax
Vstávání, hygiena, TV chvilka, svačina
Spontánní aktivity dětí dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených ch
činností, odpolední zájmové činnosti, v letním období pobyt dětí ve třídě , nebo na školní zahradě, postupné rozcházení dětí domů
Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.
Odchod dětí domů po obědě je umožněn od 12.30 do13.00.V tuto dobu je škola otevřena.

Denní řád je dostatečně pružný, pedagogové reagují na individuální možnosti dětí – vývojové i individuální (tempo dětí, dostatek pomůcek, učební styl), na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování – jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání, využívají aktivizující a činnostní metody a motivace.

Pedagogové vytváří podmínky pro skupinové, individuální i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, pedagogové dbají na vyváženost spontánních a řízených činností a aktivit.

Pedagogové poskytují dětem, i těm co přichází do MŠ později nebo naopak odchází brzo, dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Jsou dodržovány intervaly mezi jídly-maximálně 3 hodiny, děti mají možnost volby množství i druhu potravin. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem, poměr spontánních a řízených činností je vyvážen.
Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku, neúčastnit se společných činností, soukromí při osobní hygieně.

Jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.