Úhrada školného 2020/21

Školné září – prosinec 2020       3600,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Školné leden – březen 2021        2700,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Školné duben – červen 2021        2700,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Bankovní účet školné :19-3125170277/0100.Variabilní symbol vám bude přidělen při nástupu do MŠ,v poznámce u bankovního účtu uvádějte vždy celé jméno dítěte
Je povinností uhradit školné vždy k 10.každého měsíce

Děti které jsou v ročníku povinného předškolního vzdělávání školné nehradí

Úhrada stravného

Měsíční stravné školní rok 2020/21

968,- měsíčně /44,- Kč/1 den
Děti s odkladem školní docházky:
990,- Kč měsíčně /45,- Kč /1 den

Bankovní účet stravné : 556 121/0300
Variabilní symbol vám bude přidělen při nástupu do MŠ / variabilní symbol je odlišný od symbolu platby školného/,v poznámce vždy uveďte celé jméno dítěte
Stravné je povinností uhradit k 10.každého měsíce

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Praha 3, Libická ·4, 130 00 Praha 3
IČO: 63831287
Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku
škol a školských zařízení a je zřízena za účelem poskytování předškolního
vzdělávání
Zřizovatel: Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3
Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola. Libická ·4, 130 00 Praha 3
Úřední hodiny: po telefonické či osobní domluvě
Telefonní čísla MŠ: pevná linka +420 267 311 123
Telefonní čísla ŠJ: pevná linka +420 271 736 681
Adresa internetové stránky: mslibicka@mslibicka.cz

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

Ostatní povinně zveřejňované informace

Dne 6.4.2020 ředitelka školy podala informaci podle Z.č. 106/1999 Sb. na podnět dodaný do datové schránky dne 5.4.2020. Mateřská škola neprovozuje kamerový systém uvnitř budovy.