S ohledem na vývoj epidemiologické situace se 25.5.2020 otevře mateřská škola ve zvláštním režimu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v souladu s metodikou Ministerstva školství .

Pokyny pro rodiče k otevření  provozu materske školy Libická  25.5.2020.provoz 6.30-16.00

-rodiče přinesou vyplněné čestné prohlášení /ke stažení na webu školy/

-ranní příchod dětí 6.30-16.00 / nutno dodržet čas – po příchodu dětí se budou dezinfikovat prostory šaten.

-rodiče do školy přicházejí v roušce,dodržují 2 metrové odstupy / případně chvíli počkají/

-přijato může být pouze dítě zcela zdravé,

-při projevu alergické reakce/ kýchání,pokašlávání je nutno doložit při nástupu od alergologa!

-v případě zjištění  zvýšené teploty nebo jiných příznaků nemoci v době přítomnosti v MŠ bude neprodleně dítě dáno do izolace a
informován rodič, který si dítě neprodleně vyzvedne

-v prostoru vestibulu / u šatně/bude pověřená osoba provádět ranní filtr / včetně měření teploty /

-rodiče se v budově mateřské školy zdrží pouze nezbytně nutnou dobu

-místnosti MŠ jsou vybaveny potřebnými dezinfekčními prostředky , které děti budou používat za dozoru pedagogů

-třídy mají k dispozici dezinfekce a učitelky jsou informovány o zvýšeném hygienickém dozoru.

-pobyt na zahradě bude přednostně zvýšeně využíván

-stravování bude zajištěno po skupinách a to jak  ve třídách, tak i v jídelnách.

-relaxace  dětí  na lehátku bude uzpůsobena aby lehátka byla nastavena na 2 metrové odtupy.

-během celého dne bude průběžně používána zvýšená hygiena tzn. uklid dezinfekcí všech prostorů školy ,madel,klik,hraček atd.

Vážení rodiče MŠMT vydalo soubor pokynů pro Mateřskou školu v období do konce školního roku 2019/2020 a čestné prohlášení rodičů pro eventuální návrat děti do školy.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ LIBICKÁ 4, Praha 3

Na  základě  jednání  rady  MČ Praha 3  z dne  17.3.2020 a posouzení  současného  stavu  tj. počet dětí  , které k dnešnímu  dni  navštěvují    Libická ( od  pondělí  3  děti  )   bylo rozhodnuto  o přerušení  provozu    Libická  s datem  od  18.3. 2020  včetně. Toto rozhodnutí  platí  do  odvolání  

s tím , že  o  případných  změnách  budou rodiče informování  jednak  vylepením  informace  na  vstupu  do    z ul. Libická  a  na  webu školy ………. mslibicka.cz

Sledujte  aktuální  informace sdělovacích prostředků .

ředitelka 

Platby školného

Platba školného za měsíc březen 2020 činí 490,- Kč.
(provoz byl k 18.3.2020 z důvodu epidemiologickésituace  přerušen)

pro výši školného sledujte informace na webu školy. Vyúčtování proběhne do 10.7.2020. Prosíme rodiče o ponechání trvalých příkazů na platby školného. Po otevření MŠ bude vše vyúčtování/po letním provozu. Sledujte aktuální  informace.

Úhrada školného

Školné září – prosinec 2019        3600,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Školné leden – březen 2020        2700,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Školné duben – červen 2020        2700,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Bankovní účet školné: 19-3125170277/0100 Variabilní symbol vám bude přidělen při nástupu do MŠ,v poznámce u bankovního výpisu uvádějte vždy celé jméno dítěte.

Děti , které jsou v ročníku povinného předškolního vzdělávání školné nehradí

Úhrada stravného

Stravné

836,-měsíčně / 38,-/1 den/

Děti s odkladem školní docházky

858,-měsíčně /39,-/1 den /

Bankovní účet stravné :  556 121/0300

Variabilní symbol vám bude přidělen  při nástupu do MŠ /variabilní symbol bude jiný než pro platbu školného/, v poznámce u bankovního výpisu vždy uvádějte celé jméno dítěte .

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Praha 3, Libická ·4, 130 00 Praha 3
IČO: 63831287
Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku
škol a školských zařízení a je zřízena za účelem poskytování předškolního
vzdělávání
Zřizovatel: Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3
Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola. Libická ·4, 130 00 Praha 3
Úřední hodiny: po telefonické či osobní domluvě
Telefonní čísla MŠ: pevná linka +420 267 311 123
Telefonní čísla ŠJ: pevná linka +420 271 736 681
Adresa internetové stránky: mslibicka@mslibicka.cz

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

Ostatní povinně zveřejňované informace

Dne 6.4.2020 ředitelka školy podala informaci podle Z.č. 106/1999 Sb. na podnět dodaný do datové schránky dne 5.4.2020. Mateřská škola neprovozuje kamerový systém uvnitř budovy.