Školní vzdělávací program mateřské školy

Hrajeme si s dětmi

 

Cílem našeho vzdělávacího programu je harmonické rozvíjení schopností dítěte s ohledem na jeho věk a s ohledem na jeho individuální potřeby.

Obsahuje :

- adaptaci dětí na prostředí školy

- přípravu dětí na vstup do základní školy

- práci s dětmi dle výchovného plánu a programu školy - kulturní programy a pořady pro děti

- návštěvy kroužků

- školní výlety a školy v přírodě

Výchovný a vzdělávací program dětí v mateřské škole je rozdělen na tematické celky vzdělávání , které jsou sestaveny podle ročního období ( část roku ) a jednotlivých měsíců . V průběhu dne se střídají činnosti jak řízené tak spontánní.

PODZIM

Součástí tohoto období je i seznámení a vlastní prožívání tradic a dětských her, které k podzimu patří jako např. procházky podzimní přírodou , , vítání sv. Martina ̈ apod.). Při výtvarných a pracovních činnostech využíváme přírodních materiálů, které podzimní příroda nabízí ( listí , kaštany ..)

ZIMA

Součástí tohoto období jsou změny v zimní přírodě s návazností na poznatky z podzimu např. opadávání listů , odlet ptáků , péče o zvířata v přírodě )

Provádíme pokusy se sněhem a ledem a rychlením větviček, vytváříme dekorativní vzory vyšlapáváním cestiček ve sněhu. Příprava a očekávání období Adventu. Děti se seznamují se starými zvyky, tradicemi a obyčeji (adventní slavnost, mikulášská nadílka, strojení stromečku, vánoční vystoupení).

Rozvíjíme estetické cítění (poslech koled a vánočních příběhů, výroba ozdob, svícínků, dárečků, návštěva výstavy Betlémů). Vedeme děti ke kultivovanému projevu (vánoční vystoupení) a k vyjadřování svých prožitků (slovně, výtvarně, pomocí hudby).

Podněcujeme v dětech zájem o literaturu. Při četbě se zaměřujeme na příběhy s dětskými a zvířecími hrdiny, učíme je rozlišovat vtip a hloupost, dobro a zlo.

JARO

Všímáme si prvních příslibů jara (vyšší teploty , tající sníh, příroda se probouzí ,přilétají ptáci, na stromech se objevují pupeny). Seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin ,klíčí jarní květiny , pučí stromy .

Ve školce navozujeme atmosféru jara výzdobou celé budovy, jarními květinami apod.

Při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které jsou na sebe úzce vázány. Symbolem jara jsou mláďata. Kromě pozorování a pojmenovávání se děti učí znát, kde zvířata žijí a co k životu potřebují. Zpíváme písně o zvířátkách, modelujeme, kreslíme a čteme příběhy a pohádky .

Vedeme je nejen k poznávání přírody samé, ale i k ochraně přírody, jako součásti světa.

V době velikonočních svátků seznamujeme děti s tradicí, zvyky a výrobky umělecké tvořivosti (pomlázky, kraslice, jidáše, přednes a zpěv koled).

LÉTO

Seznamujeme děti s příznaky začínajícího léta kvetoucí louky ,obilí a teplými a

slunnými dny . Povídáme si o počasí, seznamujeme děti s vodou (potok, rybník, řeka)

a jejími vlastnostmi, s tím, že lidé, zvířata i rostliny ke svému životu vodu potřebují.

S vodou musíme šetřit a neznečišťujeme ji.

Při vycházkách na louce a v lese poznávají děti různé druhy květin, trav a hmyzu a ve školce si povídáme o těchto vycházkách a zážitcích .

Upozorňujeme je na nebezpečí úrazu, štípnutí hmyzem, uštknutí hadem, otravy jedovatými bobulemi.

Pobytu venku využíváme k různým sportovním hrám a soutěžím, kde se děti učí dodržovat pravidla, spolupracovat, pomáhat si navzájem.

K letnímu období patří i řada oslav.

Kontaktujte Nás

Libická 4, 130 00  Praha 3

+420 271 736 681

mslibicka@mslibicka.cz

www.mslibicka.cz

© 2016 Mateřská škola Libická, All rights reserved.